El Projecte

L’Ajuntament d’Horta de Sant Joan promou la rehabilitació del Mas de Burot amb l’objectiu de retornar el mas al seu estat original tant exteriorment com interiorment, sense dotar-lo de llum, aigua ni altres subministraments.
L’objectiu és restaurar el mas fent èmfasis en la recuperació de les tècniques constructives tradicionals i els materials naturals utilitzats, per tal d’aprofundir en el seu coneixement i correcta utilització. El procés de l’obra també ha de servir per donar a conèixer aquestes tècniques als professionals del món de la construcció interessats.

Es pretén disposar d’una construcció restaurada, exemple de bones pràctiques arquitectòniques, que sigui visitable per fer difusió del procés de rehabilitació, dels materials i de les tècniques constructives emprades en les construccions tradicionals dels Ports.
El grau d’intervenció és el mínim i necessari per assolir aquesta finalitat. El procés consistirà en els següents passos:

- Enderroc dels elements inestables que presenten risc per a les persones.
- Consolidació de l’estructura de l’edifici.
- Només després que s'hagin inventariat i documentat tots els elements que s'han de restaurar, es poden retirar amb cura per a la restauració.
- La restauració ha de ser fidel a l'original

En aquest sentit, s'ha confeccionat un Manual de Bones Pràctiques per intervenir en el patrimoni arquitectònic del Parc Natural dels Ports, que està disponible a la web del Parc Natural, i que podeu descarregar a través d'aquest enllaç.

Guía de bones pràctiques

Visites guiades

Paral•lelament, la recuperació de l’edifici ha de servir per a la museïtzació del mas donant a conèixer el mode de vida tradicional dels masos dels Ports, difonent el valor de l’arquitectura rural tradicional dels Ports i la seva vinculació amb l’entorn.

Un cop rehabilitat, s’oferirà un servei regular de visites guiades per difondre entre els turistes i els professionals del món de l’arquitectura aquest patrimoni.

El grau d’intervenció és el mínim i necessari per assolir aquest fi.

L’objectiu és finalitzar els treballs de rehabilitació del mas la primavera de 2018 i obrir el mas per a la visita turística l’estiu de 2018.