Avancen les obres amb el desmuntatge del sostre i la coberta de Mas de Burot

La presentació del projecte Mas de Burot assoleix un ressò nacional
21 de Novembre de 2017
Primer vídeo Time Lapse dels treballs de rehabilitació del Mas de Burot, novembre 2017
27 de Novembre de 2017

Avancen les obres amb el desmuntatge del sostre i la coberta de Mas de Burot

21/11/2017.-Els operaris de l’empresa adjudicatària dels treballs de rehabilitació del Mas de Burot treballen intensament en els primers treballs previstos en el projecte.

Com intervenim en els sostres i les cobertes?

.-La intervenció en els sostres consisteix, en primer lloc, en l’enderroc d’aquells que no siguin aprofitables per no poder garantir la seguretat estructural degut al seu estat de conservació. Es farà una tria selectiva ja que ens interessa guardar testimonis de com eren els elements originals. Les bigues que es troben en bon estat es conservaran, i les que no es puguin aprofitar es substituiran per noves de característiques similars. Seran cabirons sense quadrejar de fusta de pi negrell amb diàmetres variables de 14 a 18 cm segons els sostre i l’amplada de l’entrebigat.

.-Pel que fa als entrebigats es seguirà el mateix criteri. S’utilitzaran plafons de canya partida (canyís) nous allà on convingui, de 90 cm d’amplada, com els originals. En el cas de la coberta es refarà la coberta de teula  i s’enguixaran i pintaran inferiorment en aquelles estances on així els trobàvem . En quant als sostres intermedis d’entrebigat de canya partida es col·locarà una capa de guix negre a mode de paviment a la zona d’habitacions, i uns estors de fibres vegetals als espais destinats a assecatge de productes. Els entrebigats de revoltó de guix negre es reconstruiran segons el patró original, marcant clarament l’encofrat de 5 taulonets per revoltó, incorporant restes de material ceràmic per alleugerir l’element, tal com la tècnica original. El mateix material un cop lliscat servirà de paviment acabat.

.-Pel que fa a la restauració de la coberta es refarà en la seva totalitat, ja que els sostres que la suporten es troben en molt mal estat i s’hauran de substituir. En primer lloc es desmuntaran les teules i les pedres que hi trobem, les quals es netejaran i guardaran a peu d’obra per tal de reutilitzar-les. Un cop executada la base del sostre es col·locarà una làmina impermeable transpirable tipus Tyvek o equivalent per garantir i millorar les característiques de protecció front a l’aigua de pluja de la coberta. Aquesta làmina ha de quedar totalment oculta. Posteriorment es col·locaran les teules utilitzant morter de calç a les teules canal i en sec a les teules cobertores, que seran preferentment les reutilitzades de la coberta originaria. Les teules noves que s’utilitzin seran preferentment similars a les existents provinents de reciclatge d’obres similars o bé de noves de característiques i tons similars. En tot cas les teules que no siguin les pròpies de l’obra s’utilitzaran sempre com a teula canal. Es reproduiran curosament els ràfecs i remats existents originaris. Finalment es posaran les pedres perimetrals per evitar que les teules es desplacin per efecte del vent.

Comments are closed.