El Projecte

L’Ajuntament d’Horta de Sant Joan ha promogut la rehabilitació del Mas de Burot amb l’objectiu de retornar el mas al seu estat original tant exteriorment com interiorment, sense dotar-lo de llum, aigua ni altres subministraments.
L’objectiu ha estat restaurar el mas fent èmfasi en la recuperació de les tècniques constructives tradicionals i els materials naturals utilitzats, per tal d’aprofundir en el seu coneixement i correcta utilització. El procés de l’obra també ha servit per donar a conèixer aquestes tècniques als professionals del món de la construcció interessats.

És disposa d’una construcció restaurada, exemple de bones pràctiques arquitectòniques, visitable per fer difusió del procés de rehabilitació, dels materials i de les tècniques constructives emprades en les construccions tradicionals dels Ports.
El grau d’intervenció ha estat el mínim i necessari per assolir aquesta finalitat. El procés ha consistit en:

- Enderroc dels elements inestables.
- Consolidació de l’estructura de l’edifici.
- Inventari i documentació de tots els elements a restaurar.
- Restauració fidel a l'original

En aquest sentit, s'ha seguit el Manual de Bones Pràctiques per intervenir en el patrimoni arquitectònic del Parc Natural dels Ports, que està disponible a la web del Parc Natural.

Guía de bones pràctiques

Visites guiades

Paral•lelament, la recuperació de l’edifici ha de servir per a la museïtzació del mas donant a conèixer el mode de vida tradicional dels masos dels Ports, difonent el valor de l’arquitectura rural tradicional dels Ports i la seva vinculació amb l’entorn.

Un cop rehabilitat, s’ofereixen visites guiades per difondre entre els turistes i els professionals del món de l’arquitectura aquest patrimoni.

El grau d’intervenció és el mínim i necessari per assolir aquest fi.

Els treballs de rehabilitació del mas van finalitzar al setembre de 2018 i s’ha obert el mas per a la visita turística el 2019.